logo-atrem

29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Atremu powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej weszli Barbara Będowska-Sójka, Dariusz Grzybek, Radosław Mrowiński, Gabriela Śniatała, Mikołaj Śniatała i Piotr Tański.

Skład Rady Nadzorczej Atrem S.A. spełnia zobowiązania nałożone dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w tym w szczególności zobowiązanie do zapewnienia, by przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryterium niezależności.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Zarządzanie i Marketing. W roku 2005 uzyskała na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dyplom doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2015 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Od 2005 r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Ekonometrii, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2014-2015 kierowała projektem POKL realizowanym na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2015 roku jest członkiem Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego.

Barbara Będowska-Sójka spełnia kryterium niezależności.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 2002 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz studia podyplomowe w ramach polsko–amerykańskiego programu Master of Business Administration Poznań–Atlanta, organizowane przez Georgia State of University i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W 2007 r. Pan Dariusz Grzybek uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (praca pt. „Kompetencje dyrektora szkoły uczącej się w społeczeństwie informacyjnym”).

Od 2004 r. Pan Dariusz Grzybek sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Urbi sp. z o. o., a od 2012 r. funkcję Prezesa Zarządu Integra-Med. sp. z o. o.

Od 2016 r. związany jest z Fundacją Zakłady Kórnickie, początkowo jako Członek Zarządu Fundacji, a od 2017 r. jako Prezes Zarządu. Od 1999 r. sprawuje funkcję Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, a od 2009 r. Rektora Wyższej Szkoły Uni-Terra.

W latach 2007-2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Blumerang Pre Ipo S.A.

W zakresie działalności społecznej, w latach 2004-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Niezależny Zespół Badawczy z siedzibą w Warszawie, w latach 2000-2001 funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Samorządowego w Koninie. Od roku 1999 Pan Dariusz Grzybek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Uni–Terra.

Pan Dariusz Grzybek spełnia kryterium niezależności.

Absolwent Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na Wydziale Ekonomii w specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Od 2016 r. związany z PlayWay S.A. jako Członek Rady Nadzorczej, a od 2017 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W latach 2010-2017 związany z Berling S.A. jako Dyrektor Finansowy oraz Wice Prezes Zarządu.

W latach 2007-2009 r. pełnił funkcję Wice Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w Nordic Development S.A.

Wcześniej związany z Mostostal Puławy S.A. jako Dyrektor Finansowy (2006 r.), z Madaus Sp. z o. o. jako Dyrektor Finansowy (2005 r.), w latach 2003-2004 z ADEKTRANS Transport, Spedycja, Doradztwo jako Główny Księgowy, a w latach 2000-2002 z Bazarnik S.A. jako Samodzielny Księgowy.

Pan Radosław Mrowiński spełnia kryterium niezależności.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Partner w spółce Anna Zgoła i Partnerzy Spółka Lekarska sp.p. w Poznaniu.

Od czerwca 2002 r. do stycznia 2008 r. związana z Atrem sp. z o. o. jako prokurent samoistny, a od 3 stycznia 2008 r., jako Członek Rady Nadzorczej Atrem S.A. Pani Gabriela Śniatała pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów.

Pani Gabriela Śniatała nie spełnia kryterium niezależności.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2009-2017 zatrudniony w spółce ATREM S.A.

W latach 2013-2017 związany z jedną z renomowanych Kancelarii Adwokackich w Poznaniu.

Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Od 2015 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, obecnie pod firmą Kancelaria Adwokacka Mikołaj Śniatała. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Pan Mikołaj Śniatała nie spełnia kryterium niezależności.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Studiował na Uniwersytecie Stanowym Wisconsin w ramach stypendium ufundowanego przez Kongres USA przy udziale Agency for International Development na Uniwersytecie Stanowym Wisconsin ze specjalnością ubezpieczeniową. Odbył praktykę w firmie ubezpieczeniowej Sentry Insurance Company w ramach programu East Central European Scholarship Program pod patronatem Georgetown University.

Od 2003 r. związany z FinLife S.A. początkowo, jako Główny Aktuariusz oraz Dyrektor Biura Aktuarialnego, następnie od 2005 r., jako Wiceprezes Zarządu, Główny Aktuariusz oraz Dyrektor Biura Aktuarialnego, a od kwietnia 2007 r. jako Prezes Zarządu oraz Główny Aktuariusz.

Od 2008 r. związany z Compensa TU na Życie VIG S.A. jako Członek Zarządu odpowiedzialny za Pion Technika: Biuro Aktuariatu, Biuro Rozwoju Produktów, Departament Obsługi Ubezpieczeń Indywidualnych oraz Grupowych, Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Usług Finansowych S.A.

Pan Piotr Tański jest licencjonowanym aktuariuszem, posiadającym szeroką znajomość zagadnień związanych z ubezpieczeniami, w tym rynku ubezpieczeniowego.

Pan Piotr Tański spełnia kryterium niezależności.