logo-atrem

Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Tak więc realizując powyższy postulat Polska jako członek UE zobowiązana jest w określonym czasie do realizacji założeń związanych z procentowym udziałem OŹC w sumarycznej produkcji energii ze źródeł krajowych. Działania w zakresie OŹC związane są z programami współfinansowanymi przez UE. Realizacje podlegają rozliczeniu w trakcie trwania inwestycji.

Propozycje realizacyjne dotyczą: – nośników odnawialnych energii czyli biomasy, produkty pochodzenia zwierzęcego, paliwa ciekłe i gazowe otrzymywane z biomasy, odpady komunalne palne pochodzące z wykorzystania składników ulegających biodegradacji – hydroenergetyki – energii geotermalnej – energetyki pochodzącej z promieniowania słonecznego – energetyki wiatrowej – energetyki z fal morskich, przypływów i odpływów.

ATREM SA jako grupa kapitałowa posiada kadrę inżynierską przygotowaną do realizacji powyższych zadań. Na swoim koncie nasi inżynierowe mają realizacje farm wiatrowych, układów fotowoltaicznych, układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem biogazu a także układów trójgeneracyjnych z wykorzystaniem ciepła do zasilania urządzeń absorpcyjnych w celu produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji. Nasza realizacja zadań obejmuje cały zakres inwestycyjny poprzez konsultacje, doradztwo, projektowanie, wykonawstwo w zakresie branży wiodącej jak również współuczestniczących branż w celu otrzymania produktu finalnego. ATREM SA zatrudnia inżynierów z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych, automatyki, informatyki co znacznie ułatwia współprace nad realizacją dużych projektów inwestycyjnych.