logo-atrem
PL / EN

Pion Informatyki firmy Atrem zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych. Dwa flagowe produkty to system telemetrii Telexus oraz system paszportyzacji Ewista, które od 2012 roku tworzą platformę ENTIA dedykowaną dla sektora infrastrukturalnego oraz przemysłu.

Oba produkty po raz pierwszy pojawiły się na rynku w 2004 roku i od tamtego czasu są systematycznie rozbudowywane i udoskonalane. W 2008 wprowadziliśmy do naszych systemów moduł GIS (Geographic Information System), który łączy opis przestrzenny z opisem atrybutowym (paszportyzacja).

W chwili obecnej platforma ENTIA (w skład której wchodzą Telexus i Ewista) stanowi połączenie świata telemetrii (i SCADA) z paszportyzacją i informacją przestrzenną (GIS), stając się tym samym bardzo silnym narzędziem wsparcia w procesach codziennego utrzymywania i monitorowania różnego rodzaju infrastruktury (gazowej, wodnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej czy wewnątrzzakładowej). Od 2012 roku platformę ENTIA wzbogaciliśmy o możliwość współpracy z urządzeniami mobilnymi (tablety, smartfony), co zaowocowało kolejnymi optymalizacjami w procesach eksploatacyjnych u naszych klientów.

Czym się zajmujemy

Poniżej zaprezentowane są główne obszary, w których się specjalizujemy. Dla każdego z nich przedstawiamy kluczowe zagadnienia oraz korzyści, jakie ze sobą niosą.

Telemetria służy automatycznemu i zdalnemu zbieraniu informacji pomiarowych dotyczących różnych czynników (przepływów, temperatur, ciśnień, mocy, stanów i innych fizycznych wartości, które da się zmierzyć i przedstawić w formie liczbowej). Obszary, w których stosuje się lub można zastosować systemy telemetrii to:

 • Rozliczanie klientów – automatyczne zbieranie danych z liczników (gazu, energii, wody) i wystawianie na tej podstawie rachunków. Ten obszar działania systemów telemetrii zwany jest także pod nazwą AMR (Automatic Meter Reading).
 • Monitorowanie pracy – rejestrowanie parametrów pracy sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej) lub zakładu produkcyjnego celem weryfikacji poprawności funkcjonowania oraz wykrywania obszarów do optymalizacji.
 • Nadzorowanie – rejestrowanie parametrów pracy oraz otaczającego środowiska celem dokumentowania poprawności warunków, w jakich realizowany jest proces produkcyjny/transportowy/badawczy.
 • Analiza kosztów – zbieranie danych o zużyciu poszczególnych mediów (woda, prąd, gaz) w procesie produkcji i na tej podstawie wyznaczanie efektywności poszczególnych fragmentów linii produkcyjnej lub obszaru infrastruktury.
 • Analiza zużycia mediów – analiza zużycia prądu, wody, gazu z rozbiciem na budnki/piętra/pomieszczenia. W tym obszarze systemy telemetrii znajdują coraz szersze zastosowanie, zwłacza w obliczu wolnego rynku energii oraz coraz wyższych cen energii i jej nośników.

Systemy SCADA służą bieżącej wizualizacji i nadzorowaniu procesów (produkcji, transportu, dystrybucji). Główne zastosowania systemów SCADA to:

 • nadzorowanie pracy infrastruktury sieciowej (wizualizacja pracy sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej) wraz z możliwością zmiany parametrów jej pracy (zdalne zamykanie zaworów, zdalna zmiana nastaw urządzeń regulujących temperaturę/ciśnienie/przepływ);
 • nadzorowanie obiektów infrastrukturalnych (węzły gazowe, stacje gazowe);
 • nadzorowanie procesów produkcyjnych (wizualizacja pracy linii produkcyjnej z możliwością sterowania).

Głównym przeznaczeniem systemów paszportyzacji jest inwentaryzacja i opis powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury (wyposażenia). Paszportyzacja może dotyczyć zarówno dużych obiektów infrastrukturalnych (sieci gazowe, wodociągowe), jak i mniejszych obiektów, jak fabryki czy budynki użyteczności publicznej. Obecnie systemy paszportyzacji występują w powiązaniu z systemami klasy GIS (Geographic Information System – systemy informacji geograficznej), dzięki czemu ewidencjonowana infrastruktura może być zwizualizowana na mapach cyfrowych. Główne zastosowania systemów paszportyzacji to:

 • ewidencja posiadanej infrastruktury wraz z odniesieniem do mapy;
 • raportowanie dot. stanu posiadania (z uwzględnieniem aspektu przestrzennego – map);
 • planowanie i rozliczanie prac eksploatacyjnych – dzięki rejestracji zdarzeń, które mają miejsce w odniesieniu do ewidencjonowanych elementów (urządzeń), możliwe jest planowanie i rozliczanie;
 • raportowanie dot. zdarzeń i awarii;
 • budowanie repozytorium wiedzy technicznej o posiadanej infrastrukturze;
 • analizy techniczne i marketingowe (planowanie przyszłego rozwoju, analizy inwestycyjno-remontowe).

Dzisiejsze technologie informatyczne dostarczyły narzędzi w postaci tabletów i smartfonów (technologie mobilne), które umożliwiają wspomaganie pracy ekip wykonawczych w terenie. Wsparcie to polega na możliwości wypełniania dokumentacji z przeprowadzonych czynności bezpośrednio w terenie oraz na dostępie w terenie do danych o infrastrukturze zawartych w systemach biurowych. Główne korzyści z wykorzystania technologii mobilnych do prac terenowych to:

 • zmniejszenie nakładów na prace biurowe związane z procesem dokumentowania prac;
 • skrócenie czasu pomiędzy fizycznym wykonaniem czynności a rejestracją jej w systemach informatycznych;
 • bardziej szczegółowa i zgodna ze stanem faktycznym dokumentacja infrastruktury (np. uzupełniana o zdjęcia).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close