logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2014.11.28

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku spółka Atrem S.A. (Wykonawca) zawarła ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Zamawiający), umowę generalnego wykonawstwa o wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku naukowo- technologicznego, w ramach zamówienia pn. „Budowa Parku naukowo – technologicznego wraz z dostawą wyposażenia, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.4. „Rozwój otoczenia biznesu”.

Wartość wynagrodzenia umownego Emitenta wynosi netto 19.477.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na następujące okresy:

1) na wykonane roboty (w tym roboty budowlane) oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 36 miesięcy;

2) na wszelkie urządzenia i instalacje wykonane lub zamontowane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wyposażenie – 24 miesiące;

liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w zakończeniu któregokolwiek z etapów określonych w harmonogramie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego netto za każdy dzień zwłoki. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego, Zamawiający nie naliczy kar umownych za zwłokę w wykonaniu pośrednich etapów, a w przypadku zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, zostaną one przez Zamawiającego zwrócone.

2) za zwłokę w dotrzymaniu wynikających z Umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego stosownie do Umowy terminów usunięcia wad, w tym stwierdzonych przy odbiorach lub w okresach gwarancyjnych, w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego netto, za każdy dzień po przekroczeniu terminu;

3) za nieprawdziwość jakiegokolwiek oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Umowie lub w związku z jej wykonywaniem 0,5% wynagrodzenia całkowitego netto, za każde nieprawdziwe oświadczenie;

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego netto;

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25 % wynagrodzenia całkowitego netto.

Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy przez Wykonawcę przewyższy zastrzeżoną w Umowie karę umowną, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach ogólnych.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego netto.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

Umowa zawarta przez Emitenta ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close