logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2014.10.08

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 7 października 2014 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 7 października 2014 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej TECHMADEX umowy na łączną szacunkową wartość 6.244.307,93 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 93/100).

Umową o największej wartości jest zlecenie udzielone przez Atrem S.A. (Zamawiający) spółce
EDA – SERWIS Sp. z o. o. (Wykonawca) w dniu 27 maja 2014 r., przedmiotem, której jest wykonanie przebudowy orurowania tłoczni Hołowczyce II z wyłączeniem zakupu i dostawy armatury w ramach inwestycji pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce”.

Termin realizacji przedmiotu zlecenia został określony do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wartość wynagrodzenia EDA-SERWIS Sp. z o. o. za wykonanie prac objętych zleceniem ustalona zostało w wysokości 1.462.822,74 zł netto (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 74/100).

Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakończenia Inwestycji.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

za niewykonanie zleconych prac w terminie lub nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wyznaczonym terminie – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT potrącona została kaucja gwarancyjna w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej TECHMADEX spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close