logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2013.07.23

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Zmianie ulega okres obowiązywania umowy, poprzez jej wydłużenie do dnia 25 lipca 2014 roku.

Zmianie uległa także wartość udzielonego kredytu. Strony ustaliły, że kredyt zostaje udzielony w okresie od dnia 26 lipca 2013 roku do dnia spłaty tj. 25 lipca 2014 roku w wysokości nieprzekraczającej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).

Zmniejszeniu ulegnie wartość hipoteki łącznej umownej ustanowionej przez Spółki Grupy Kapitałowej Atrem tytułem zabezpieczenia spłaty należności BRE BANK S.A., do kwoty 13.500.000,00 zł na będącej własnością Emitenta nieruchomości położonej w Złotnikach, gmina Suchy Las. Emitent niezwłocznie poinformuje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu zmienionej wartości hipoteki.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011 oraz 23/2012.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close