logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.11.21

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2013 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej ATREM, w okresie od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 18 listopada 2013 r. zawarły ze spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. umowy na łączną wartość 9.045.270,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez Konsorcjum z udziałem Emitenta, w składzie: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) ze spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. (Zamawiający), datowana na dzień 18 listopada 2013 r., w przedmiocie wykonania zamówienia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów”. O wyborze oferty Konsorcjum, Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2013.

Wartość wynagrodzenia Konsorcjum wynosi 8.427.770,00 zł netto (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). W ramach w/w zamówienia Emitent wykona roboty branży elektrycznej, AKPiA oraz kogeneracyjnej.

Z tytułu realizacji prac objętych w/w zamówieniem Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.658.514,91 zł netto.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 30 grudnia 2014 r.

Konsorcjum udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy (Konsorcjum) zapłaty kary umownej z następujących tytułów:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym niedotrzymanie terminów pośrednich, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego- w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

6) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca (Konsorcjum) wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarta przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM ze spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close