logo-atrem

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

24.07.2018

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.

2018.07.24 09:19

Raport bieżący nr  24/2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: „Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej” w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 21/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu datowanej na dzień 19 lipca 2018 r. umowy pomiędzy spółką zależną od Emitentem: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) a spółką ENERGA – OPERATOR S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ).”

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta, Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2018.

Wartość wynagrodzenia umownego spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 9.477.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100), tj. 11.656.710,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia 20 marca 2019 r.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. Na dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 12 miesięcy.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,

b) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru;

c) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

e) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego,

f) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia,

g) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie braku wykonania zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, gdzie wymagane są świadectwa kwalifikacji D przez cały okres obowiązywania umowy;

h) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie określonego w umowie terminu przekazania oświadczenia, tj:

w przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub wezwania Zamawiającego do złożenia takiego oświadczenia;
w przypadku zmiany zatrudnienia osób wykazanych w oświadczeniu i opóźnieniu w przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości:

a) 10% wartości umowy netto jednak nie mniej niż 800,00 zł netto – na liniach nN 0,4 kV;

b) 5 % wartości umowy netto jednak nie mniej niż 1200,00 zł netto – na liniach SN 15 kV;

c) 1 % wartości umowy netto jednak nie mniej niż 10 000,00 zł netto – na liniach WN.

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, jednak nie mniej niż 500 tys. zł.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie cywilnym.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie na kwotę stanowiącą 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.