logo-atrem

Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.

08.06.2017

Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.

2017.06.08 11:00

Raport bieżący nr 13/2017

Temat: Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2017 i 10/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zwołania na dzień 29 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniem Atrem S.A. oraz projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zgromadzenia, informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. do Spółki wpłynęła kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłoszona przez akcjonariusza Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dysponującego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłosił na członka Rady Nadzorczej: Pana Radosława Mrowińskiego.

Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

radoslaw-mrowinski-cv-zalacznik-do-raport-nr-13-2017_2

raport-13-2017