logo-atrem

Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

12.06.2017

Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

2017.06.12 15:35

Raport bieżący 15/2017

Temat: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Contrast Sp. z o. o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do dnia 22 czerwca 2018 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku, poprzez wykreślenie zobowiązania do ustanowienia hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty 1.400.000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) na będącej własnością Contrast Sp. z o. o. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gorzów Wielkopolski, gmina Gorzów Wielkopolski, przy ulicy Cichej 4A.

Po zmianie zapisów, zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zleceń udzielenia Gwarancji udostępnionych w ramach Umowy będą stanowić:

  1. 5 (pięć) weksli in blanco wystawionych przez Contrast Sp. z o. o.;
  2. hipoteka łączna umowna do kwoty 12.250.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na będących własnością Atrem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach, zabudowanych nieruchomościach gruntowych, położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ulicy Czołgowej 4.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012, 24/2013, 31/2014, 13/2015, 33/2015 oraz 24/2016.