logo-atrem

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

14.06.2017

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

2017.06.14 11:23

Raport bieżący 17/2017

Temat: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem mogą się zadłużać z tytułu udzielonego limitu kredytu do dnia 20 czerwca 2018 r. Kredytobiorcy zobowiązani są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku, poprzez dodanie zobowiązania do ustanowienia hipoteki umownej łącznej do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki 1B. Po zmianie zapisów, zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility będą stanowić:

1/        weksel in blanco wystawiony przez Atrem S.A., awalowany przez Contrast Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim,

2/        cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Atrem S.A. na podstawie Umowy o cesję globalną;

3/        cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Contrast Sp. z o.o. na podstawie Umowy o cesję globalną;

4/        hipoteka umowna łączna do kwoty 4.800.000,- PLN (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Otrów Wielkopolski, przy ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki 1B.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent niezwłocznie poinformuje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim,
V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014, 34/2015 oraz 26/2016.