logo-atrem

Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

21.07.2016

Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

2016.07.21 17:34

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2016 roku do spółki Atrem S.A. wpłynęła nota księgowa wystawiona przez spółkę Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 2.576.862,30 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 30/100).

Nota księgowa została wystawiona tytułem rzekomej zwłoki w przystąpieniu przez Emitenta do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie Umowy na realizację zamówienia pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego” (zwanej w dalszej części „Kontraktem”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015.

W ocenie Emitenta kierowane przez spółkę Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. roszczenia nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym nota księgowa wystawiona została bezpodstawnie. Emitent wykonywał swoje obowiązki umowne zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Emitent kwestionuje zatem zasadność obciążenia Emitenta kwotą wskazaną w nocie obciążeniowej wystawionej przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. Nota niezwłocznie zostanie odesłana do Zamawiającego, jako wystawiona bezpodstawnie.

W sytuacji potrącenia kwoty objętej notą obciążeniową z faktur wystawionych przez Atrem S.A., Emitent nie wyklucza skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.