logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016.07.26 15:31

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2016 roku powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. _Wykonawca_ ze spółką Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_, datowanego na dzień 26 maja 2016 r. aneksu do umowy z dnia 25 lutego 2015 r. na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 maja 2016 r.

Strony umowy przewidują podpisanie kolejnego aneksu terminowego. O jego zawarciu Spółka niezwłocznie powiadomi raportem bieżącym.

Pozostałe warunki aneksu nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz jej zmianie w raporcie bieżącym nr 5/2015 oraz 7/2016.