logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.08.10 11:20

Raport bieżący 34/2016

Temat: Zmiana postanowień umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), datowanego na dzień 30 czerwca 2016 r. aneksu do umowy z dnia 25 lutego 2015 r. na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 lipca 2016 r. Przedmiot umowy uległ rozszerzeniu o zakres dodatkowych prac elektrycznych. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy uległo podwyższeniu o kwotę 393.00,00 zł netto, w związku z czym łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 13.102.749,15 zł netto (słownie: trzynaście milionów sto dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 15/100). Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz jej zmianach w raportach bieżących nr 5/2015, 7/2016 oraz 32/2016. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.