logo-atrem

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

16.08.2016

Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

2016.08.16 11:42

Raport bieżący 35/2016

Temat:Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016, informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2016 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 8 sierpnia 2016 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”), zmiany wartości hipoteki umownej łącznej na kwotę 15.000.000,00 zł na rzecz mBank S.A. („Bank”), jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje. Maksymalny limit gwarancji ustalony został na poziomie 10.000.000,00 zł.

Zmiana wartości hipoteki została wpisana na podstawie oświadczenia Banku z dnia 23 czerwca 2016 r.

Pozostałe istotne warunki wpisów w księdze wieczystej nie uległy zmianie.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 41/2013, 32/2015 oraz 25/2016

Informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu oraz zmian w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej przy ul. Czołgowej 4 w Złotnikach, gmina Suchy Las, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach: PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9 („Nieruchomość”) hipoteki na rzecz mBank S.A. („Bank”), jako zabezpieczenie kwoty wierzytelności Banku z tytułu zawartej z Emitentem umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 r. w przedmiocie przyznania limitu na gwarancje Emitent przekazywał raportami bieżącymi nr 25/2012 oraz nr 46/2013.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.