logo-atrem

Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

06.09.2016

Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

2016.09.06 16:05

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2016 roku do spółki Atrem S.A. wpłynęło datowane na dzień 29 sierpnia 2016 roku pismo spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) zawierające oświadczenie o potrąceniu wierzytelności w łącznej kwocie 4.243.114,26 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące sto czternaście złotych 26/100), które miałyby przysługiwać Zamawiającemu z przysługującą Atrem S.A. wierzytelnością w kwocie 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), wynikającą z Umowy z dnia 10 kwietnia 2015 roku, przedmiotem której jest wykonanie zamówienia  pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015.

Na wskazaną powyżej wierzytelność spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. składa się:

– kwota 1.666.251,96 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 96/100), wynikająca z noty księgowej z dnia 20 czerwca 2016 roku, wystawionej tytułem odszkodowania za szkodę związaną z rzekomym nieterminowym i nienależytym wykonaniem umowy na realizację zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o której wystawieniu Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2016, a która została przez Emitenta odesłania do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie;

– kwota 2.576.862,30 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 30/100), wynikająca z noty księgowej z dnia 21 lipca 2016 roku, wystawionej tytułem rzekomej zwłoki w przystąpieniu przez Emitenta do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy na realizację zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o której wystawieniu Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2016, a która została przez Emitenta odesłana do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie.

W ocenie Zamawiającego, na skutek dokonanego przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. potrącenia, wskazane powyżej wierzytelności miałyby umorzyć się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, tj. do kwoty 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100).

W związku z dokonanym potrąceniem, zdaniem Zamawiającego, wysokość kwoty należnej do zapłaty przez  Atrem S.A. na rzecz spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. to 2.224.684,26 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 26/100).

Zarząd Atrem S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące nieistnienia zgłaszanych przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. wierzytelności. W ocenie Emitenta rzekome roszczenia Zamawiającego nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2016 oraz 31/2016. W związku z otrzymanym oświadczeniem o potrąceniu wzajemnych wierzytelności Emitent zamierza skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, celem obrony swoich praw i dochodzenia należnej Emitentowi kwoty, w zakresie której Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą.