logo-atrem

Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta

07.10.2016

Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta

2016.10.07 16:08

Raport bieżący nr 41/2016

Temat:Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2016 r. Emitent złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pozew przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za realizację umowy na wykonanie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego” (zwanej dalej Umową), o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015.

 

Wartość przedmiotu sporu: 2.018.430,00 zł.

W zakresie dochodzonej przez Emitenta pozwem kwoty spółka Atrem S.A. otrzymała od spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oświadczenie o potrąceniu wierzytelności w łącznej kwocie 4.243.114,26 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące sto czternaście złotych 26/100), które rzekomo miałyby przysługiwać spółce Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z przysługującą Atrem S.A. wierzytelnością dochodzoną pozwem. O otrzymanym oświadczeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2016.

Emitent utworzył odpis aktualizujący wartość należności na kwotę dochodzoną pozwem, o czym informował raportem bieżącym nr 38/2016.

W treści pozwu Emitent przedstawił argumentacje potwierdzającą bezzasadność roszczeń spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę poniższych kwot:

– 1.666.251,96 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 96/100), wynikającej z noty księgowej z dnia 20 czerwca 2016 roku, wystawionej tytułem odszkodowania za szkodę związaną z rzekomym nieterminowym i nienależytym wykonaniem umowy na realizację zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o której wystawieniu Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2016, a która została przez Emitenta odesłania do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie;

– 2.576.862,30 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 30/100), wynikającej z noty księgowej z dnia 21 lipca 2016 roku, wystawionej tytułem rzekomej zwłoki w przystąpieniu przez Emitenta do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy na realizację zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o której wystawieniu Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2016, a która została przez Emitenta odesłana do Zamawiającego bez księgowania, jako wystawiona bezpodstawnie.

W ocenie ATREM S.A. roszczenie objęte przedmiotowym sporem jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Zarząd Atrem S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące nieistnienia zgłaszanych przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. wierzytelności. W ocenie Emitenta rzekome roszczenia Zamawiającego nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2016 oraz 31/2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.