logo-atrem

Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r.

14.10.2016

Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

2016.10.14 14:52

Raport bieżący nr 42/2016 Temat: Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2016 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneks do umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres na wystawianie gwarancji do dnia 13.10.2017 r. Ponadto obniżeniu uległ limit gwarancyjny obejmujący wszystkie gwarancje wydane w oparciu o ww. umowę i w okresie jej obowiązywania. Po zmianie łączny limit gwarancyjny wynosi 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów 00/100 złotych). Limity dla poszczególnych typów gwarancji przedstawiają się następująco: a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych), b) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych), c) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Informacja o zawarciu umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz aneksie do w/w umowy została zamieszczona w raportach bieżących nr 20/2013, 44/2013, 26/2014, 40/2015 oraz 8/2016.