logo-atrem

Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta

26.10.2016

Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”

2016.10.26 16:10

Raport bieżący nr 43/2016

Temat: Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2016 r. otrzymał oświadczenie MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz (Zamawiający) datowane na 20 października 2016 r. o przyjęciu oferty Emitenta (Wykonawca) na wykonanie instalacji niskoprądowych i systemów bezpieczeństwa w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”. Jest to drugie oświadczenie o przyjęciu oferty otrzymane przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi” w ciągu ostatnich 12 miesięcy od MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz i jednocześnie dotyczące oferty o najwyższej wartości wynoszącej 3.550.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Pierwsze oświadczenie o przyjęciu oferty otrzymała spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. w dniu 20 czerwca 2016 roku na wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z projektem w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”. Wartość przyjętej przez MOLEWSKI S.A. oferty Contrast sp. z o. o. wynosi 2.545.000,00 zł netto. W związku z powyższym spółki Grupy Kapitałowej ATREM realizować będą w ramach ww. inwestycji roboty o łącznej wartości 6.095.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Aktualnie przygotowywane są umowy, które będą precyzować warunki realizacji prac przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”. Warunki realizacji przez Emitenta robót w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”: Termin zakończenia robót: 21.01.2018 r. Okres gwarancji: W zakresie robót budowlano- montażowych: 84 miesięcy od dnia zakończenia całości inwestycji. W zakresie dostarczonych urządzeń: 24 miesiące od dnia zakończenia całości inwestycji. W zakresie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego: 24 miesiące od dnia zakończenia całości inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. W protokole z negocjacji stanowiącym załącznik do oświadczenia o przyjęciu oferty Emitenta, Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych: a. Kara za niedotrzymanie terminu na dostarczenie, uszczegółowienie lub uaktualnienie harmonogramu robót w wysokości: 877,00 zł za każdy dzień opóźnienia; b. Kara umowna za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia Przedmiotu Umowy w wysokości 4.383,00 zł za każdy dzień opóźnienia; c. Kara umowna za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości: 2.191,50 zł za każdy dzień opóźnienia; d. Kara umowna za niedostarczenie podpisanych umów zawartych z dalszymi podwykonawcami w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia; e. Kara umowna za nieuwzględnienie zastrzeżeń zgłoszonych do projektu umowy z dalszym podwykonawcą w wysokości 439,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; f. Kara umowna za niedostarczenie oświadczeń dalszych podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz płatności przez Wykonawcę w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia; g. Kara umowna za niedostarczenie oświadczenia o uregulowaniu na rzecz Wykonawcy płatności przez Zamawiającego w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia; h. Kara umowna za niedotrzymanie terminu usunięcia wad/usterek określonych w protokole warunkowego potwierdzenia stanu zaawansowania albo protokole warunkowego odbioru albo zgłoszeniu naprawy gwarancyjnej w wysokości: 1.096,00 zł za każdy dzień opóźnienia; i. Kara umowna za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto; j. Kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu raportu z przeprowadzonych prac; k. Kara umowna w wysokości 2.192,00 zł za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót, nie wynikającej z ustalonego harmonogramu; l. Kara umowa w wysokości 2.192,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dowodu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji zmiany terminów realizacji/ okresu gwarancji; m. Kara umowna w wysokości 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowej zapłacie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy. Protokół z negocjacji stanowiący załącznik do oświadczenia o przyjęciu oferty Emitenta nie wskazuje limitu kar umownych. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.