logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2015.06.11

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 r. spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) otrzymała od spółki Vortex Energy Polska sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie (Zamawiający) zlecenie na wykonanie robót elektroenergetycznych oraz budowlanych polegających na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV dla Farmy Wiatrowej Jóźwin.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 47 tydzień 2015 r.

Za wykonanie przedmiotu Zlecenia Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 7.070.000,00zł netto (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Zlecenia na okres 3 lat od daty podpisania Protokołu Końcowego. Na dostarczone w ramach Zlecenia materiały udzielona zostanie gwarancja na warunkach zgodnych z gwarancją udzieloną przez producenta.

W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa obejmująca zakres i precyzująca warunki realizacji zlecenia. Emitent niezwłocznie poinformuje o jej zawarciu, przedstawiając jednocześnie pozostałe informacje wymagane zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259), których treść zlecenia nie określa.

Umowa zawarta przez spółkę Contrast Sp. z o. o.  ze spółką Vortex Energy Polska sp. z o.o. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).