logo-atrem

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

11.06.2015

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2015.06.11

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 738.406,32 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześć złotych 32/100). Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,08 zł (słownie złotych: zero 8/100). Dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy wskazany został na dzień 17 lipca 2015 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.230.079.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).