logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.07.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Contrast Sp. z o. o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do dnia 15 lipca 2016 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku w zakresie weksla in blanco, w związku z rezygnacją z wymogu dokonania poręczenia weksla in blanco przez Emitenta.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012, 24/2013, 31/2014 oraz 13/2015.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów