logo-atrem

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

10.09.2015

Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

2015.09.10

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 10 września 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą o ofercie), zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że w dniu 8 września 2015r., w wyniku transakcji na rynku regulowanym, ilość akcji Emitenta posiadanych łącznie przez fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggresive FIZ przekroczyła 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, fundusze: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ posiadały łącznie 1.295.396 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 14,03 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.295.396 głosów, które stanowiły 9,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji posiadanych po zmianie, na dzień 8 września 2015 r., i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji, na dzień 8 września 2015 r., QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz Acer Aggressive FIZ posiadały łącznie 1.452.244 akcji Atrem S.A, które stanowią 15,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają 1.452.244 głosy, które stanowią 10,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Z treści zawiadomienia otrzymanego od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynika, że w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia nie wyklucza się dalszych transakcji kupna lub sprzedaży akcji Emitenta, w zależności od ceny rynkowej Emitenta, perspektyw jego rozwoju oraz zmian wartości aktywów Funduszy.

Z treści zawiadomienia otrzymanego od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie wynika jakoby występowały podmioty zależne od danego akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. ani nie wynika jakoby akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł z osobą trzecią umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach