logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2015.09.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 20 czerwca 2015 r. do dnia 16 września 2015 roku, Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną szacunkową wartość 6.206.259,55 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Tesgas S.A. (Lider Konsorcjum), datowana na dzień 10 września 2015 roku, przedmiotem której jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja stacji redukcyjno- pomiarowej Robczysko”.

Termin realizacji całości Przedmiotu Umowy został wyznaczony do dnia 30.09.2016r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.647.200,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). Szacowany udział wartości wynagrodzenia Atrem S.A. (Partnera Konsorcjum) w wynagrodzeniu Konsorcjum ustalony został na około 23%.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo- finansowego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
5) za opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi w punktach powyżej, a ustalonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo- finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
6) za naruszenie postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
7) za powierzenie wykonania prac podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
8) za opóźnienie w przekazaniu podpisanego dokumentu gwarancyjnego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
9) za naruszenie postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
10) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie obejmuje wypadki zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, jak również wypadki przez niego niezawinione, jeżeli Wykonawca nie zgłosił Zamawiającemu pisemnie okoliczności uniemożliwiającej dotrzymanie terminu w ciągu 7 dni od dnia jej wystąpienia.

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania: