logo-atrem

Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015

30.09.2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015

2015.09.30

Zarząd Atrem S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 24 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki Atrem S.A. w związku z § 20 ust 1 pkt j) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, na posiedzeniu w dniu 30 września 2015 roku dokonała wyboru spółki SWGK Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4 (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.) na biegłego rewidenta.

Biegły rewident został wybrany do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Atrem S.A. za rok 2015 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za rok 2015.

SWGK Audyt sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2917.

Umowa z SWGK Audyt sp. z o.o. ma być zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie wyżej wymienionych usług.

Spółka Atrem S.A. dotychczas korzystała z usług SWGK Audyt sp. z o.o. (dawniej: HLB Sarnowski &Wiśniewski sp. z o.o.) przy badaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, a także przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, I półrocze 2011 roku, I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku, I półrocze 2014, I półrocze 2015 oraz przeglądzie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2009 roku, za I półrocze 2010 roku, za I półrocze 2011 roku, za I półrocze 2012 roku, I półrocze 2013 roku, I półrocze 2014 oraz I półrocze 2015.

Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).