logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.11.26

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 roku Emitent (Wykonawca) powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Zamawiający), datowanego na dzień 30 października 2015 r., aneksu do umowy generalnego wykonawstwa o wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku naukowo- technologicznego, w ramach zamówienia pn. „Budowa Parku naukowo – technologicznego wraz z dostawą wyposażenia, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.4. „Rozwój otoczenia biznesu”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 marca 2016 r.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy a koniecznych dla należytej realizacji zamówienia, zakres Przedmiotu Umowy uległ rozszerzeniu o roboty dodatkowe.

W związku z rozszerzeniem zakresu Przedmiotu Umowy zmianie uległa wartość wynagrodzenia umownego, poprzez jego podwyższenie do kwoty 21.447.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) netto

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu umowy i aneksach do wskazanej powyżej umowy w raportach bieżących nr: 46/2014, 6/2015, 31/2015, 43/2015 oraz 47/2015.