logo-atrem
PL / EN

Aneks do umowy znaczącej

2013.10.22

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 21 października 2013 roku Emitent zawarł z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, podwyższeniu uległ limit, w ramach, którego Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

W związku ze zwiększeniem kwoty limitu, w ramach, którego Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, Emitent jest zobowiązany do zwiększenia wartości hipoteki łącznej umownej do kwoty 10.500.000,00 zł, ustanowionej tytułem zabezpieczenia wierzytelności BRE BANK S.A. wynikających ze zleceń udzielenia Gwarancji udostępnionych w ramach umowy, na będącej własnością Emitenta nieruchomości położonej w Złotnikach, gmina Suchy Las.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012 oraz 23/2013

Podstawą prawną niniejszego raportu jest art. 56 ust 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) oraz § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close