logo-atrem

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

05.06.2018

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
2018.06.05 16:33

Raport bieżący  11/2018

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2018 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że w dniu 29 maja 2018 r., w wyniku transakcji na rynku regulowanym, ilość akcji Emitenta posiadanych przez QUERCUS Absolute Return FIZ przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, QUERCUS Absolute Return FIZ posiadał 689 988 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 7,475 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 689 988 głosów, co stanowiło 4,969 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji posiadanych po zmianie, na dzień 30 maja 2018 r., i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji, na dzień 30 maja 2018 r., QUERCUS Absolute Return FIZ posiadał 694 823 akcji Atrem S.A, które stanowią 7,528 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają  694 823 głosy, które stanowią 5,004 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia ww. Fundusz byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.