logo-atrem
PL / EN

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

05.06.2018

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
2018.06.05 16:33

Raport bieżący  11/2018

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2018 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że w dniu 29 maja 2018 r., w wyniku transakcji na rynku regulowanym, ilość akcji Emitenta posiadanych przez QUERCUS Absolute Return FIZ przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, QUERCUS Absolute Return FIZ posiadał 689 988 akcji spółki Atrem S.A, co stanowiło 7,475 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 689 988 głosów, co stanowiło 4,969 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji posiadanych po zmianie, na dzień 30 maja 2018 r., i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji, na dzień 30 maja 2018 r., QUERCUS Absolute Return FIZ posiadał 694 823 akcji Atrem S.A, które stanowią 7,528 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dają  694 823 głosy, które stanowią 5,004 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia ww. Fundusz byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close