logo-atrem

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

09.05.2019

Raport bieżący  23/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 9 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Konrada Śniatały, w oparciu o postanowienia art. 69 Ustawy, zgodnie z którym, Pan Konrad Śniatała powiadomił, że w dniu 6 maja 2019 r., dokonał zbycia wszystkich tj. 3.604.838 posiadanych akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Przed transakcją sprzedaży akcji Pan Konrad Śniatała był w posiadaniu 3.604.838 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 513.000 akcji na okaziciela. Stanowiło to odpowiednio z akcji imiennych w 39,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 7.209.676 głosów z akcji imiennych, co stanowiło 51,92% udziału w ogólnej liczbie głosów. Akcje na okaziciela stanowiły 5,56 % udziału w kapitale zakładowym spółki co stanowiło 3,69 % udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie Pan Konrad Śniatała posiadał 4.117.838 akcji stanowiących 44,61 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, co dawało łącznie 7.722.676 głosów z akcji stanowiących 55,62% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

W związku z odpowiedzią na wezwanie do sprzedaży akcji, na dzień 7 maja 2019 r. Pan Konrad Śniatała nie posiada żadnych imiennych uprzywilejowanych co do głosu akcji Atrem S.A.

Na dzień 7 maja 2019 r. Pan Konrad Śniatała jest w posiadaniu 513.000 akcji na okaziciela Atrem S.A., które po utracie uprzywilejowania przez akcje imienne spółki ATREM S.A. stanowią  5,56 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadają 5,56 % udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów, a tym samym liczba posiadanych akcji spadła poniżej 10% liczby głosów o których mowa w art. 69 pkt 1 ust. 2 Ustawy.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pana Konrada Śniatały, że nie występują podmioty zależne od Pana Konrada Śniatały, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Konrada Śniatały, liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia Pan Konrad Śniatała byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0 a liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.