logo-atrem

Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A.

14.05.2019

Raport bieżący  26/2019

Temat: Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej Ustawą), niniejszym informuje, iż w dniu 14 maja 2019 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, Acer Aggressive FIZ, w oparciu o postanowienia art. 69 w zw. z art. 87 Ustawy, zgodnie z którym, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powiadomił, że na skutek obniżenia ogólnej liczby głosów Spółki, w związku ze zniesieniem w dniu 9 maja 2019 r. uprzywilejowania co do głosu akcji serii A, Fundusze zwiększyły wspólnie udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Atrem S.A. oraz przekroczyły prób 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów, Fundusze posiadały 502 688 akcji Atrem S.A, które stanowiły 5,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dawały 502 688 głosów, które stanowiły 3,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji posiadanych po zmianie, na dzień 10 maja 2019 r., i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie, na dzień 10 maja 2019 r., Fundusze posiadały 502 688 akcji Atrem S.A, które stanowiły 5,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Atrem S.A. oraz dawały 502 688 głosów, które stanowiły 5,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie występują podmioty zależne od Funduszy, posiadające akcje spółki Atrem S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia ww. Fundusz byłyby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, wynosiła 0.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.