logo-atrem
PL / EN

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

21.05.2014

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

2014.05.21

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014, Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Atrem S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, w którym Zarząd proponuje, aby część zysku w kwocie 1.476.812,64 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwanaście 64/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,16 zł (słownie złotych: zero 16/100) na jedną akcję ATREM S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133)

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close