logo-atrem

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

18.04.2016

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

2016.04.18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016, Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia r. Rada Nadzorcza Atrem S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, w którym Zarząd proponuje, aby część zysku w kwocie 461.503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100) na jedną akcję ATREM S.A.

Pliki do pobrania: