logo-atrem

Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

01.06.2017

Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

2017.06.01 15:32

Raport bieżący nr 11/2017

Temat: Otrzymanie informacji o  wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 r. powziął informację o wpłynięciu do Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), informacji od gwaranta: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant), o skierowaniu przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie wezwania do Gwaranta o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek kwoty 2.647.000,00 zł. Zamawiający uzasadnia żądanie wypłaty środków z gwarancji nienależytym wykonaniem przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (zwanego dalej Umową) i naliczeniem z tego powodu kary umownej w wysokości   9.767.430,00 zł, o nałożeniu której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2016.

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wniesiona została przez Lidera Konsorcjum (Techmadex S.A.) reprezentującego Konsorcjum z udziałem Emitenta, na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Warunkiem wypłaty środków z gwarancji jest skierowanie przez uprawnionego z gwarancji żądania wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, iż Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie Umowę i nie dokonał zapłaty wymagalnych należności z tego tytułu. Wypłata przez Gwaranta  środków z gwarancji nastąpi w ciągu 30 dni od  doręczenia ww. żądania wypłaty.

Celem zabezpieczenia wierzytelności Gwaranta, Techmadex S.A. złożył do dyspozycji Gwaranta weksle in blanco wystawione przez Techmadex S.A. wraz z deklaracją wekslową, weksle in blanco wystawione przez Techmadex S.A. wraz z deklaracją wekslową poręczone przez Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum), udzielił hipoteki do wysokości 2.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności znajdującego się na nim budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną  w ul. Migdałowa 87 oraz dokonał przelewu praw z umowy ubezpieczenia  nieruchomości położonej  w Warszawie, ul. Migdałowa 87. Dodatkowo gwarancja została zabezpieczona złożoną przez Atrem S.A. kaucją ustanowioną na rzecz Gwaranta w wysokości 300.000,00 zł.

Emitent kwestionuje roszczenia spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, uznając je za całkowicie bezpodstawne. Konsorcjum z udziałem Emitenta w dniu 29 listopada 2016 r. złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym”, o złożeniu którego Emitent informował raportem bieżącym 48/2016.

Emitent rozważa złożenie wniosku o zabezpieczenie poprzez zakazanie spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie skorzystania z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wystawionej przez Gwaranta i dokonywania na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie wypłat z przedmiotowej gwarancji ubezpieczeniowej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE