logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku

22.06.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

2018.06.22 12:37

Raport bieżący nr  20/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”.

Wartość oferty wynosi 4.887.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Emitenta umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.