logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o.

20.06.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolne
2018.06.20 14:14

Raport bieżący nr  19/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2018 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), BUDLED spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (Partner Konsorcjum), Metrotech sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Partner Konsorcjum) przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 13.315.200,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Szacowany udział  prac przypisanych spółce Atrem S.A. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi około 46%.

Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.