logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o….

02.01.2019

Raport bieżący nr  1/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:„Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie Inżynieria Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum)przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. (Zamawiający) w postępowaniu publicznym na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:„Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 39.884.909,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 00/100), tj. 49.058.438,07 zł brutto.

Szacowany udział wynagrodzenia spółki Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi około 50 %.

Termin wykonania całości zamówienia określono do 30.10.2021 r.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący 1/2019