logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

30.04.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”

2018.04.30 10:01

Raport bieżący nr  7/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), GAZOMET Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu (Partner Konsorcjum), Zakład Mechaniczno- Instalacyjny Władysław Wójcik Spółka Jawna z siedzibą w m. Dobrków (Partner Konsorcjum) przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 10.470.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Szacowany udział wynagrodzenia spółki Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi około 56 %.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.