logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”

05.03.2019

Raport bieżący nr 6/2019

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca), w składzie: Przedsiębiorstwu Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. (Lider Konsorcjum), Contrast sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) oraz ELFEKO S.A. (Partner Konsorcjum) przez ENEA OPERATOR sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. zamówienia pn: „Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 37.284.552,85 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 85/100).

Szacowany udział prac przypisanych spółce zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi około 35%.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.