logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE”

19.06.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.0

2018.06.19 15:51

Raport bieżący nr  18/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: „Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej” w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca  2018 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Tauron Dystrybucja S.A. (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: „Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej” w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 9.270.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych  00/100), tj. 11.402.100,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: do 20 czerwca 2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 96 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.