logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta

07.08.2017

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV.

2017.08.11 09:32

Raport bieżący nr  26/2017

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV.

Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 7.497.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.