logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” 

02.11.2016

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”

2016.11.02 16:34

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 listopada 2016 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu Oddział Dystrybucji Szczecin (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”. Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 8.980.000,00 (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) zł netto. Termin realizacji zamówienia został określony do 20 kwietnia 2018 r. Zgodnie z warunkami postępowania na wybór wykonawcy w.w. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka zależna od Emitenta zawarła z Enea Operator Sp. z o. o. umowy o łącznej wartości 3.615.900,00 (słownie: trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) zł netto. Po zawarciu umowy na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje” łączna wartość umów zawartych przez Contrast Sp. z o. o. z Enea Operator Sp. z o. o. wyniesie 12.595.900,00 (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) zł netto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.