logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe.

09.05.2017

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe .

2017.05.09 10:13

Raport bieżący nr  6/2017

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe .

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 9 maja 2017 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu(Zamawiający) na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe.

Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 9.497.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Zgodnie z warunkami postępowania na wybór wykonawcy ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Okres gwarancji na wykonane w ramach zamówienia roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia określono na 96 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.