logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

10.07.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

2018.07.10 13:41

Raport bieżący nr  21/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca  2018 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) przez ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ).

Wartość oferty spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 9.477.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100), tj. 11.656.710,00 zł brutto.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.