logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”

03.10.2018

Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”

2018.10.03 15:12

Raport bieżący nr  36/2018

Temat: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 3 października 2018 r. powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) przez Tauron Dystrybucja S.A. (Zamawiający) w postępowaniu niepublicznym na realizację zamówienia pn. „Modernizacja stacji R-163 Milicz”.

Wartość oferty spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 5 960 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100), tj. 7.330.800,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.