logo-atrem

Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum

24.08.2017

Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię

2017.08.24 15:22

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: PTB Nickel Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (Partner Konsorcjum) przez Aquanet S.A. (Zamawiający) na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”.

Wartość oferty konsorcjum Wykonawcy wynosi 10.442.302,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dwa złote 00/100).

Termin realizacji Zamówienia przez Konsorcjum wynosi 16 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Konsorcjum Wykonawcy zaoferowało 36 – miesięczny okres gwarancji na wykonane Zamówienie.

Udział wynagrodzenia Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym Konsorcjum wynosi 25%.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.