logo-atrem

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice.

28.05.2019

Raport bieżący nr  35 /2019

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. (Zamawiający) na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice, o łącznej wartości 21.028.210,00 zł netto.

 

Największą umową jest umowa na wykonanie prac energetycznych dot. sieci WN/SN i światłowodowej na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Żukowice. Wartość wynagrodzenia Contrast sp. z o. o. za realizację ww. umowy (dalej Umowa) wynosi 13.250.000,00 zł netto (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 maja 2020 r.

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem iż na urządzenia i materiały dostarczone w ramach umowy obowiązuje gwarancja fabryczna. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru końcowego.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących sytuacjach:

  1. w wysokości 10% netto wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  2. niedotrzymanie terminów wykonania prac, w zakresie:

– odbiorów instalacji farmy wiatrowej:

-realizacja kabli SN oraz FO

– realizacja kabli WN

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień.

  1. niedotrzymanie terminów, w zakresie:

– podłączenia kabli SN i FO do turbin wiatrowych;

– podłączenia kabli nn do turbin;

– podłączenia uziemienia turbin;

– dostarczenia map powykonawczych zaakceptowanych przez urząd;

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

  1. niedotrzymania terminów odbioru instalacji farmy wiatrowej, w zakresie:

– realizacji kabli SN, WN i FO

– podłączenia kabli SN do turbin;

– podłączenia uziemienia turbin

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

  1. niedotrzymania terminów wyznaczonych dla certyfikatu końcowego, zakończenia prac dla Lot 3.2 w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.
  2. Zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem jednak ograniczenia odpowiedzialności.

Łączna wysokość kar umownych z niniejszej umowy jest ograniczona do 30% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.