logo-atrem

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

28.08.2018

Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

2018.08.28 13:10

Raport bieżący nr  28/2018

Temat: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) z ENEA Operator sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) umowy z dnia 28 sierpnia 2018 r. na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo.

O wyborze oferty spółki Contrast sp. z o. o., Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2018.

Wartość wynagrodzenia spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 5 580 000,00 netto (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 6.863.400,00 brutto.

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu ustalono do dnia 22 marca 2019 r.

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne zastosowanych konstrukcji stalowych i przewodów.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

  1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 22% wartości wynagrodzenia netto za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono;
  2. za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy kwotę stanowiącą 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki;
  3. za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia;
  4. za przekroczenie czasów wyłączeń za każdą następną rozpoczętą godzinę wyłączenia spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych w wysokości 400,00 zł dla wyłaczeń sieci SN-15 kV oraz 100,00 zł dla wyłaczeń w sieci nn-0,4 kV. Kara nie będzie należna gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

 

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.