logo-atrem

Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania

06.07.2016

Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania

2016.07.06 17:20

Raport bieżący 29/2016

Temat: Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 roku do spółki Atrem S.A. wpłynęła nota obciążeniowa wystawiona przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na kwotę 1.666.251,96 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 96/100).

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o., nota została wystawiona tytułem odszkodowania za szkodę związaną z rzekomym nieterminowym i nienależytym wykonaniem umowy na realizację zamówienia pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań- Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015. Z treści noty obciążeniowej wynika, że wartość szkody obejmuje wartość utraconego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wartość zastępczego usuwania domniemywanych przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. wad oraz szkodę odpowiadającą wartości rzekomo niewykonanych prac.

W ocenie Emitenta kierowane przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. roszczenia nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, a tym samym nota księgowa wystawiona została bezpodstawnie.

Na podstawie stosunku prawnego łączącego Emitenta ze spółką Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o., a także wobec zaistniałego w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia stanu faktycznego, nie sposób przypisać Emitentowi odpowiedzialności, za ewentualną utratę przez Zamawiającego dofinansowania. Emitent wskazuje także, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie po stronie spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. pozostałych szkód wskazanych w treści pisma uzasadniającego wystawienie noty obciążeniowej. Emitent wskazuje jednocześnie, że spółka Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o. nie przedstawiła wraz z pismem otrzymanym przez Emitenta w dniu 6 lipca 2016 roku jakichkolwiek dowodów czy potwierdzeń poniesienia przez spółkę Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o., szkód, których zaspokojenia domaga się od Emitenta.

Emitent kwestionuje zatem zasadność obciążenia Emitenta kwotą wskazaną w nocie obciążeniowej wystawionej przez Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o. o. Nota niezwłocznie zostanie odesłana do Zamawiającego, jako wystawiona bezpodstawnie.

W sytuacji potrącenia kwoty objętej notą obciążeniową z faktur wystawionych przez Atrem S.A., Emitent nie wyklucza skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego.