logo-atrem

Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

04.07.2016

Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

2016.07.04 18:36

Raport bieżący 28/2016

Temat: Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 roku, do spółki Techmadex S.A. pełniącej funkcję Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) wpłynęła nota obciążeniowa wystawiona przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie tytułem kar umownych naliczonych w związku z realizacją przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (zwanej dalej Umową), o której zawarciu oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi nr 37/2012 oraz 41/2014.

Nota obciążeniowa wystawiona została na kwotę 9.767.430,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100).

W treści noty obciążeniowej nie została przywołana umowna podstawa jej naliczenia. Niemniej w ocenie spółek wchodzących w skład Konsorcjum kara we wskazanej powyżej wysokości nie odpowiada stanowi faktycznemu, a tym samym jest bezpodstawna.

W zakresie zamówienia, w ramach którego nałożona została ww. kara umowna, aktualnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie z powództwa Konsorcjum przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym”, odpowiadającej wartości nienależnego świadczenia.

O wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta, spółka Atrem S.A. informowała raportem nr 9/2016.