logo-atrem

Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

02.01.2017

Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kar umownych nałożonych na konsorcjum z udziałem Emitenta

2017.01.02 15:36

Raport bieżący nr  2/2017

Temat: Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kar umownych nałożonych na konsorcjum z udziałem Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. spółka Atrem S.A. otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kar umownych nałożonych na Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum).

Posiedzenie Sądu wyznaczone zostało na dzień 2 marca 2017 r.

Nota obciążeniowa wystawiona została na kwotę 9.767.430,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100). O otrzymaniu noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych, Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2016.

Zgodnie z treścią wniosku Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. wnosi o zawezwanie Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) do próby ugodowej w  sprawie zapłaty na rzecz wnioskodawcy kwoty 9.767.430,00 zł tytułem kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym”.

Przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. aktualnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie z powództwa Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” (wartość przedmiotu sporu: 9.767.430,00 zł). O złożeniu pozwu w ww. sprawie Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2016.

Ponadto przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. aktualnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie z powództwa Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) o zapłatę kwoty 12.140.070,20 zł tytułem należności wynikających z realizacji umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym”, odpowiadającą wartości nienależnego świadczenia. O złożeniu pozwu w ww. sprawie Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2016.